Publikacje

Współczesne szkoły w makroekonomii kryteria analizy Nazwa szkoły Cechy charakterystyczne badań wnioski dla polityki gospodarczej rola mikropodmiotów i powiązań między nimi w ujęciach szkoły Keynesizm i postkeynesizm Buduje się modele gospodarki, w której rynki nie zawsze się równoważą, szczególnie rynek pracy. Oznacza to, że bezrobocie ma charakter przymusowy (tzw. bezrobocie keynesowskie) a nie dobrowolne (wszyscy chętni mogliby otrzymać pracę, gdyby zgodzili się na płacę równowagi, czyli teoretycznie nawet niewiele większą od zera). W modelu Keynesa – łączny produkt (Y) i zatrudnienie (L) zależą od łącznych planowanych wydatków kreujących efektywny popyt: (C) – wydatków gospodarstw domowych, ( I )- wydatków inwestycyjnych…
Akademia Leona Koźmińskiego W kierunku teorii kosztów transformacji 1. Pożytki z poszukiwania podstaw teoretycznych transformacji Współczesny wielki kryzys - i nieuchronna potrzeba transformacji wielu gospodarek poszczególnych krajów oraz całej gospodarki globalnej – wskazuje, że być może ekonomiści zbyt wcześnie porzucili tak atrakcyjnie wyglądające 20 lat temu pole badawcze jakim było poszukiwanie teorii transformacji. Wprawdzie 20 lat temu pojawiła się unikalna potrzeba i szansa na poszukiwanie teorii transformacji gospodarek nakazowo-rozdzielczych, quasi-autarkicznych o dominującej własności państwowej w gospodarki otwarte, o dominującej roli rynku i własności prywatnej, nie mniej jednak wielkie transformacje gospodarcze mają wiele wspólnych cech,albo mówiąc dobitniej wiele wspólnych problemów. Jeden…
W książce pokazano, że aby odnieść sukces w biznesie oraz prowadzić skuteczną politykę makroekonomiczną i rozwojową, należy odpowiedzieć na elementarne pytania: czym jest przedsiębiorstwo, kiedy może być ono zdolne do długotrwałego rozwoju (co wyznacza granice przedsiębiorstwa), jakie cele powszechne (m.in. dochodowe, prestiżowe) mogą osiągać interesariusze przedsiębiorstw oraz jakie cele autonomiczne (efektywnej alokacji, kreacji, podziału, rewitalizacji zasobów, wartości) dla całej gospodarki może zrealizować tylko przedsiębiorstwo. W ekonomii na te pytania udzielono bardzo wiele odpowiedzi, budując liczne teorie przedsiębiorstw(a). W książce omówiono zalety i wady 27 teorii. Ograniczenia analizowanych teorii przyczyniły się do poszukiwania nowej, autorskiej teorii przedsiębiorstw, w której podstawowym "genem"…
Teoria małego przedsiębiorstwa 1. Pożytki dla działalności gospodarczej z poszukiwania teorii małego przedsiębiorstwa W literaturze ekonomicznej w poszukiwaniu (1) teorii (2) małego (3) przedsiębiorstwa pojawia się cały szereg różnych podejść związanych z wszystkimi trzema członami tego określenia. Tak więc aby mówić o jakiejś teorii małego przedsiębiorstwa trzeba mieć świadomość, że różnie rozumie się zarówno: 1) teorię (kiedy można mówić o podejściu teoretycznym), 2) wielkość ( kiedy można mówić, że mamy do czynienia z małym, dużym, średnim, mikro itp. przedsiębiorstwem)i 3) przedsiębiorstwo (to czym jest przedsiębiorstwo). Przy badaniach nad małymi przedsiębiorstwami spotyka się w literaturze teorię w czterech różnych znaczeniach. W…
Strategie przedsiębiorstw europejskich w kryzysie 1. Wprowadzenie i struktura artykułu Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw europejskich, zarówno np. wielkich producentów samochodów, jak i wielkich banków i innych instytucji finansowych, w globalnej gospodarce była jednym z głównych czynników rozwoju integracji europejskiej z jej szczytowym etapem – Unią Europejską. Można nawet wysunąć hipotezę, że była to najważniejsza przesłanka rozwoju tego procesu. Jego pomysłodawcy – Jean Monet i Maurice Schumann – marzyli głównie o tym, aby przedsiębiorstwa europejskie mogły zacząć radzić sobie z przygniatającą dominacją i przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw amerykańskich po II wojnie światowej. Jakkolwiek te marzenia identyfikuje się raczej implicite niż explicite , ponieważ…
Przedsięwzięcie Facebook a teorie przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie. Potwierdzanie i pożyteczność teorii przedsiębiorstw (a) Spory o potwierdzanie i pożyteczność teorii przedsiębiorstw(a) kończą się zazwyczaj… tworzeniem nowych teorii. Ale po co w ogóle się spierać? Jeśli zwróci się uwagę, że niewątpliwie teorie przedsiębiorstw(a) mogą udzielać odpowiedzi na podstawowe pytania, które sformułujemy tutaj, to łatwo spostrzeżemy, że to spieranie się może mieć kolosalne znaczenie. Sformułujmy więc takie pytania, a następnie wspomnijmy o kilku najbardziej głośnych ostatnio problemach ekonomicznych, które mogą być lepiej wyjaśnione i rozwiązywane dzięki teoriom przedsiębiorstw. Teorie przedsiębiorstw(a) próbują odpowiedzieć na następujące pytania: 1) Czym jest przedsiębiorstwo? Jaka jest jego natura…